Stimuleringsfonds Malakkastraat 6 voor sociaalmaatschappelijke initiatieven

Stichting Portes Beheer is een maatschappelijke organisatie met hart voor het welzijnswerk in de stad Utrecht. In artikel 2 van de statuten staat als een van de doelen van de stichting: het doen van schenkingen of uitkeringen ter bevordering van extra welzijnsactiviteiten of het realiseren van vernieuwingen daarin in de gemeente Utrecht. Daartoe stopt Stichting Portes Beheer eventuele financiële overschotten in een fonds, waar huurders of andere partijen aanspraak op kunnen maken voor financiële ondersteuning bij lokale sociaalmaatschappelijke initiatieven. Voor het toekennen van een financiële stimulans voor een initiatief gelden de onderstaande voorwaarden.

Vragen? Of heeft u een initiatief waarvoor u ondersteuningsgelden zou willen aanvragen? Neem contact op met onze portefeuillehouder fonds.

Voorwaarden voor toezeggingen van financiële middelen aan derden

  1. Het fonds kent financiële middelen toe aan organisaties of groepen mensen die actief zijn op het gebied van welzijn voor bewoners van de Gemeente Utrecht;
  2. Financiële middelen kunnen worden toegekend ter ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan het gezond samenleven in de wijk dan wel de stad;
  3. De activiteiten moeten projectmatig van karakter zijn en beperkt in de tijd. Uitgesloten zijn activiteiten of voorzieningen waarvoor structurele financiering nodig is of gewoonlijk tot de exploitatiekosten behoren;
  4. Het project of de investering is erop gericht om vernieuwende ontwikkelingen in de welzijnssfeer mogelijk te maken;
  5. Bij het toekennen van financiële ondersteuning voor een activiteit of investering kan de voorwaarde worden gesteld dat mede bijgedragen wordt vanuit van eigen middelen door de projectaanvrager en/of medefinanciering door derden;
  6. Voor het indienen van aanvragen moet gebruik worden gemaakt van het Aanvraagformulier. De aanvraag wordt gedaan vóór de activiteit of de investering plaatsvindt.
  7. Toegezegde financiële middelen worden in termijnen betaald. De laatste termijn wordt uitbetaald na realisering van het project en overlegging van het projectverslag met daarin een evaluatie van het project en de eindafrekening ofwel in geval van een investeringsbijdrage na oplevering van de investering en overlegging van een kopie van de factuur;
  8. Het bestuur van de Stichting Portes Beheer voert het beheer van het fonds; het kan te allen tijde afwijken van bovenstaande voorwaarden, één en ander binnen de grenzen van de doelstellingen en de statuten van Stichting Portes Beheer.