Fonds

header-rondje1
M6-14

Fonds

Stimuleringsfonds Malakkastraat 6 wordt gerund door Stichting Portes Beheer, met als missie: het welzijnswerk in de stad Utrecht bevorderen. Donaties en eventuele overschotten vanuit de exploitatie van het pand vloeien naar Stimuleringsfonds Malakkastraat 6. Vanuit dit fonds worden lokale maatschappelijke initiatieven van huurders of andere partijen ondersteund.

 

Vragen? Of heeft u een initiatief waarvoor u mogelijk ondersteuningsgelden zou willen aanvragen? Neem contact op met onze portefeuillehouder fonds.

Initiatieven vanuit het fonds

Portaal - groen in overvecht

Portaal

  Met een bijdrage van het stimuleringsfonds Malakkastraat6 heeft Portaal het  groen rond de flats en in de binnentuin van een aantal dreven in Overvecht verbeterd. Hierbij is het groen aantrekkelijker geworden voor mensen en dieren en zijn bewoners gestimuleerd om mee te werken om de perken en tuinen te verzorgen.

Stichting Move

In de basisschoolprojecten van stichting Move worden kinderen uit minder bedeelde wijken gekoppeld aan studenten. Samen nemen zij de verantwoordelijkheid over het bedenken en uitvoeren van een maatschappelijk project. Mede dankzij de financiële steun van het stimuleringsfonds Malakkastaat 6 hebben studenten in 2021 samen met basisschoolkinderen van de Catherijnepoort als project het parkje aan de…

STIMULERINGSFONDS

Malakkastraat 6 voor sociaalmaatschappelijke initiatieven

Stichting Portes Beheer is een maatschappelijke organisatie met hart voor het welzijnswerk in de stad Utrecht. In artikel 2 van de statuten staat als een van de doelen van de stichting: het doen van schenkingen of uitkeringen ter bevordering van extra welzijnsactiviteiten of het realiseren van vernieuwingen daarin in de gemeente Utrecht. Daartoe stopt Stichting Portes Beheer eventuele financiële overschotten in een fonds, waar huurders of andere partijen aanspraak op kunnen maken voor financiële ondersteuning bij lokale sociaalmaatschappelijke initiatieven. Voor het toekennen van een financiële stimulans voor een initiatief gelden de onderstaande voorwaarden.

VOORWAARDEN

voor toezeggingen van financiële middelen aan derden

  • Het fonds kent financiële middelen toe aan organisaties of groepen mensen die actief zijn
    op het gebied van welzijn voor bewoners van de Gemeente Utrecht;
  • Financiële middelen kunnen worden toegekend ter ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan het gezond samenleven in de wijk dan wel de stad;
  • De activiteiten moeten projectmatig van karakter zijn en beperkt in de tijd. Uitgesloten zijn activiteiten of voorzieningen waarvoor structurele financiering nodig is of gewoonlijk tot de exploitatiekosten behoren;
  • Het project of de investering is erop gericht om vernieuwende ontwikkelingen in de welzijnssfeer mogelijk te maken;
  • Bij het toekennen van financiële ondersteuning voor een activiteit of investering kan de voorwaarde worden gesteld dat mede bijgedragen wordt vanuit van eigen middelen door de projectaanvrager en/of medefinanciering door derden;
  • Voor het indienen van aanvragen moet gebruik worden gemaakt van het Aanvraagformulier. De aanvraag wordt gedaan vóór de activiteit of de investering plaatsvindt.
  • Toegezegde financiële middelen worden in termijnen betaald. De laatste termijn wordt uitbetaald na realisering van het project en overlegging van het projectverslag met daarin een evaluatie van het project en de eindafrekening ofwel in geval van een investeringsbijdrage na oplevering van de investering en overlegging van een kopie van de factuur;
  • Het bestuur van de Stichting Portes Beheer voert het beheer van het fonds; het kan te allen tijde afwijken van bovenstaande voorwaarden, één en ander binnen de grenzen van de doelstellingen en de statuten van Stichting Portes Beheer.